Välkommen till förskolan Båten!

Välkommen till Förskolan Båten. Syftet med bloggen är att visa hur vi arbetar med vårt tema hållbar utveckling - hållbara relationer och barns undervisning samt att skapa större delaktighet för våra vårdnadshavare.

fredag 25 augusti 2023

Propellern - Välkomna tillbaka!

Välkomna tillbaka till en ny termin här på Propellern. Denna termin kommer vi ha tema språk. Målen för vårt tema i vår utbildning kommer vara att ge barnen förutsättningar att utveckla:

·       - Förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar

·       - Fantasi och föreställningsförmåga

·       - Förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld.

·       - Ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften

 

I temat kommer era barn bl.a att få vara med om:

·       - Presentation och bearbetning av de böcker som barnen haft med sig till förskolan efter sommaren.

·      - Språk genom olika uttrycksformer som exempelvis rörelse, lekar, skapande, högläsning/berättande, sång/musik/dans.

·       - Aktiviteter både inomhus och utomhus.

·       - Olika typer av texter/litteratur

Vi pedagoger arbetar med ett relationellt förhållningssätt som bygger på trygga relationer i mindre möten/grupper där pedagoger ansvarar för och skapar goda relationer och utifrån detta erbjuder och planerar vår utbildning och undervisning. Genom en tydlig struktur och organisation för dagen kring grupper och vem som gör vad, bidrar det till att vi lättare ser alla barn och relationen blir en trygg bas i vår utbildning.

Vi kommer även utveckla arbetssätt där barnen får en medvetenhet om deras rättigheter och större förståelse för människans olikheter. (barnkonventionen) Barnen ska få möjlighet att bli medvetna om rätten till sin integritet (stopp min kropp). Vi kommer även tillämpa ett demokratiskt arbetssätt/ förhållningsätt där barnen aktivt deltar i planering och genomförande som utgår från läroplanen.   

Vi ser verkligen fram emot en ny termin och höst tillsammans med er alla.

 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar