Välkommen till förskolan Båten!

Välkommen till Förskolan Båten. Syftet med bloggen är att visa hur vi arbetar med vårt tema hållbar utveckling - hållbara relationer och barns undervisning samt att skapa större delaktighet för våra vårdnadshavare.

onsdag 30 augusti 2023

Durken- Välkomna tillbaka till en ny termin

 Välkomna tillbaka till en ny termin här på Durken.

 Denna termin kommer vi ha tema matematik. Målen för vårt tema i vår utbildning kommer vara att:

·         Utveckla sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

·         Utveckla en förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

·         Utveckla sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

 Utveckla sin rmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap

         I temat kommer era barn få:

·         Träffa Rutan och Randan, två figurer som kommer vara med genom hela temat.

·         Barnen kommer få utforska och prova att mäta, sortera och undersöka mönster, mängd och läge

·         Bygga och Konstruera

·         Leka


Vi pedagoger arbetar med ett relationellt förhållningssätt som bygger på trygga relationer i mindre möten/grupper där pedagoger ansvarar för och skapar goda relationer och utifrån detta erbjuder och planerar vår utbildning och undervisning. Genom en tydlig struktur och organisation för dagen kring grupper och vem som gör vad, bidrar det till att vi lättare ser alla barn och relationen blir en trygg bas i vår utbildning.

 Vi kommer även utveckla arbetssätt där barnen får en medvetenhet om deras rättigheter och större förståelse för människans olikheter. (barnkonventionen) Barnen ska få möjlighet att bli medvetna om rätten till sin integritet (stopp min kropp). Vi kommer även tillämpa ett demokratiskt arbetssätt/ förhållningsätt där barnen aktivt deltar i planering och genomförande som utgår från läroplanen.   

                               Vi ser fram emot en ny termin och höst tillsammans med er alla.

 /Pedagogerna på Durken

 

 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar