Välkommen till förskolan Båten!

Välkommen till Förskolan Båten. Syftet med bloggen är att visa hur vi arbetar med vårt tema hållbar utveckling - hållbara relationer och barns undervisning samt att skapa större delaktighet för våra vårdnadshavare.

Om förskolan Båten

Förskolan Båten ligger i ett naturskönt område med gångavstånd till småbåtshamnen och friluftsområdet Abborreberg. Förskolan består av fyra åldershomogena avdelningar; Ankaret, Durken, Kojen och Propellern.

Vårt arbetssätt
 
Förskolan arbetar tematiskt och har en helhetssyn på barnets lärande och ser alla situationer under dagen som undervisningstillfällen. Vi främjar mindre MÖTEN i leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet hos varje barn och utformar en INBJUDANDE utbildning tillsammans med barnen utifrån deras OLIKHETER, behov och intressen.
Vi utvecklar kontinuerligt vårt tematiska arbetssätt och anpassar vårt bemötande och förhållningssätt efter individ och behov. Vår strävan är att genom pedagogisk dokumentation synliggöra barns utveckling och kvalitetssäkra vår utbildnings pedagogiska process.

Vår vision
Vår värdegrund, barnsyn och bärande tankar skapar vi i relationen och MÖTET med varandra. Genom relationsskapande stärks barnets självkänsla, självtillit och självförtroende. Vi strävar efter att mötas i mindre sammanhang där pedagogerna är närvarande och medforskande. 

Vi utvecklar en INBJUDANDE lärmiljö där barnet självständigt kan utforska och lära. Vi strävar efter att skapa och utveckla inkluderande lärmiljöer som främjar OLIKHETER och mötesplatser som bjuder in till samspel och kommunikation.

                Varmt välkommen till förskolan Båten!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar