Välkommen till förskolan Båten!

Välkommen till Förskolan Båten. Syftet med bloggen är att visa hur vi arbetar med vårt tema hållbar utveckling - hållbara relationer och barns undervisning samt att skapa större delaktighet för våra vårdnadshavare.

torsdag 3 februari 2022

Durken - vecka 5

 Förskolan rymmer många dimensioner, en är lek, en annan är undervisning och en tredje är omsorg. Det är viktigt att inte någon av dem får stå tillbaka. Undervisningen kan äga rum i lek utan att leken försvinner. Leken skapar sammanhang där ord och begrepp får mening och barnen blir aktiva deltagare. Leken lär oss även att fantisera och vi kan föreställa oss hur saker kan vara annorlunda något som är grundläggande för vår förmåga att förstå omvärlden.

Leken kan också hjälpa barnen att bli trygga och samspela med varandra, leken utvecklar och stimulera barnens sociala förmåga.

Denna vecka på durken har vi gett stort utrymme för just leken i olika sammanhang/konstellationer och olika miljöer. Vi har tillsammans med propellern utforskat vår närmiljö och fått tid att leka tillsammans i den ”nya” lekparken vid vattnet i vår närmiljö.

Att få utforska miljön tillsammans med fler barn skapar möjlighet till nya och fördjupade relationer barnen sinsemellan.

”Lek ska ha en central plats i utbildningen. Ett förhållningssätt hos alla som ingår i arbetslaget och en miljö som uppmuntrar till lek bekräftar lekens betydelse för barnens utveckling, lärande och välbefinnande”(LPFÖ-18)


 

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar